@lfs.org.pl @lfs.org @org.pl #lfs.org.pl #lfs.org #org.pl łomżyńskie forum samorządowe bony szkoleniowe #bonyszkoleniowe #łomżabonyszkoleniowe @lomza.pl/ @mylomza.pl/ @4lomza.pl/ @xlomza.pl/ #gminalomza.pl #org #organizacja #pozarzadowa #organizacjapozarzadowa @powiatlomzynski.pl/ @piwolomza.pl @gminalomza.pl #łomżawiadomości #łomżamapa #łomżapogoda #wspolczesnalomza #lomzanaszemiasto #PowiatŁomżyński #starostaŁomżyński łomżyńskie forum samorządowe krs @łomżyńskieforumsamorządowe #łomżyńskieforumsamorządowe #stowarzyszeniełomżyńskieforumsamorządowe @łomżyńskieforum #łomżyńskieforum #forumsamorządowe #wrotapodlasia #wiadomościpodlasia #szkoleniapodlaskie #szkoleniałomża #konkursypodlaskie #szkoleniapodlaskie #bonypodlaskie #podlaskie #podlasie #łomża #lomza #powiatlomza #gminalomza #północnowschodniapolska @lfs #lfs @ŁFS #ŁFS #łomżapodlaskie@lomzapodlaskie #ogłoszeniałomża #ogłoszeniapodlaskie #ogłoszeniabiałystok #prezeslfs #związek #wujtów #prezydentów #starostów #forumłomża #samorządłomża #lfsorgpl #łfrorgpl #lfsorg #starostwołomża #picnetpl @pic.net.pl #ŁomzyńskieForumSamorządoweWładze #ŁomzyńskieForumSamorządoweBony #ForumLomzaPl #ŁomzyńskieForumSamorządoweKRS #ŁFSKRS #PowiatŁomżyński #UEprojekty #ProjektyUnijne #DotacjePodlaskie #ŁomżaNarew #NarewPisa #ProjektyUnijnePodlaskie #DofinansowanieUniaEuropejska #Programydofinansowan #dotacjeunijnepodlaskie #lfsorgpl #szkoleniaunijnedofinansowanie

Łomżyńskie Forum Samorządowe

Szosa Zambrowska 1/27; 18-400 Łomża;

tel.: +48 (086) 216 27 99; 724 551 859;

NIP: 718-214-32-97; REGON: 363594136;

biuro@lfs.org.pl

lfs.org.pl / 2021 - Łomżyńskie Forum Samorządowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 

ŁFS - Celem projektu była promocja Polski poprzez Subregion Łomżyński jako kreatywnego i innowacyjnego regionu a lokalnych przedsiębiorców jako wiarygodnych i potencjalnych partnerów gospodarczych.
21 maja 2021

Re + vita - Rewitalizacja przez Kulturę.

Realizacja projektu rozpocznie się w czerwcu 2021 r.

 

Re + vita - Rewitalizacja przez Kulturę.

Re + vita -Revitalization through Culture

 

Model wsparcia animacji społeczno-kulturalnej w kontekście wykluczenia społecznego i kulturalnego

Socio-cultural animation support model.

 

Cel: Aktywizacja mieszkańców w celu przywracania lub nadawania obszarom wiejskim nowych funkcji, animowanie życia społecznego i kulturalnego - poprzez kulturę, współpracę, komunikację, kreatywność.

Cel szczegółowy: Wspieranie lokalnego rozwoju społecznego poprzez dziedzictwo kulturowe - kulturę oraz wzrost bezpieczeństwa gospodarczego, środowiskowego i zdrowotnego.

Uczestnikami projektu są przedstawiciele Centrów Kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, stowarzyszeń i instytucji lokalnych, regionalnych, reprezentanci samorządów gminnych z województwa lubelskiego i podlaskiego. Uczestników wspierać będą:

- Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej "Triada” w Chełmie; http://triada-chelm.pl/

- Dom Polski w Getafe – Hiszpania; www.naszdom.org

- Comité Central des Ecoles des Polonais de Belgique – Belgia; www.pmsz.be

Partnerzy gwarantującą szerokie prezentowanie rozwiązań funkcjonujących w kraju partnerskim, (kultura vesus rewitalizacja), sprawdzonych na terenie UE.
 


Grupy docelowe (członkowie Centrów Kultury, kół gospodyń wiejskich, OSP, stowarzyszeń lokalnych), którzy poprzez kreatywną naukę własną, wraz z przedstawicielami Ośrodków Kultury zdobędą nowe kompetencje społeczne i poprzez kreatywną kulturę wypracowywać modele współpracy dla woj. podlaskiego i lubelskiego.

Rezultatem projektu będzie między innymi:

- wypracowany i przetestowany model wsparcia, w tym kulturalno-edukacyjnego – uczenie się przez doświadczenie i udział - produkt finalny projektu;

- transfer wiedzy i doświadczenia od partnerów (w zakresie nowego instrumentu wsparcia kultury i rewitalizacji);

- podniesienie efektywności instytucjonalnej podmiotów zaangażowanych w rozwój - nowy komplementarny instrument wsparcia mieszkańców (narzędzie oparte na wspólnie

wypracowanym standardzie i procedurze działania -produkt);

- zaktywizowanie lokalnych liderów, organizacji pozarządowych funkcjonujących w środowisku;

- minimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży;

- wypracowanie i wypromowanie dobrych praktyk w zakresie podejmowanych inicjatyw rewitalizacyjnych o znaczeniu lokalnym;

- wypracowanie modelu działań środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych instytucji i organizacji oraz mieszkańców;

- stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

- upowszechnienie różnych form aktywizacji społecznej wspólnot lokalnych;
Długofalowym rezultatem projektu będzie włączenie w politykę publiczną i aktywizacja społeczna jego uczestników i środowisk oraz propagowanie idei tworzenia wsi tematycznych, integrujących mieszkańców wokół wspólnego pomysłu i mobilizujących do przyjęcia odpowiedzialności nie tylko za własny los, ale także za kształt środowiska, w którym żyją. Rezultat będzie dotyczył również polityk publicznych, które nie mogą być nastawione wyłącznie na bieżące zaspokajanie potrzeb mieszkańców, ale również powinny uwzględniać funkcjonowanie obszarów wiejskich za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.

Osoby zakwalifikowane do projektu będą uczestniczyć w wizytach studyjnych, szkoleniach i warsztatach zagranicznych i krajowych podczas których będą na podstawie zdiagnozowanych w Planach i - Programach Rewitalizacji (innowacja organizacyjna i procesowa) dwóch województw opracowywać nowy model (innowacja produktowa) przezwyciężania barier i problemów.

Model będzie potwierdzony przez wyniki pilotażowego zastosowania innowacji (przetestowanie - pokazujące jej przewagę lub braki nad dotychczasową praktyką). Opracowanie modelu podzielono na fazy:

Faza I. Wstępne rozpoznanie środowiska lokalnego;

Faza II. Diagnoza środowiskowa; Spotkania krajowe. Wyjazd uczestników na mobilność zagraniczną;

Faza III. Tworzenie modelu: Warsztaty lokalne;

Faza IV. Działania - mobilność zagraniczna uczestników;

Faza V. Ewaluacja;

Faza VI. Wyjście ze środowiska/zmiana roli animatora.

Zakończenie:  Opracowanie/przyjęcie modeli kreatywnej kultury województwo Podlaskie i województwo Lubelskie + upowszechnianie modelu w Polsce i na arenie międzynarodowej.