@lfs.org.pl @lfs.org @org.pl #lfs.org.pl #lfs.org #org.pl łomżyńskie forum samorządowe bony szkoleniowe #bonyszkoleniowe #łomżabonyszkoleniowe @lomza.pl/ @mylomza.pl/ @4lomza.pl/ @xlomza.pl/ #gminalomza.pl #org #organizacja #pozarzadowa #organizacjapozarzadowa @powiatlomzynski.pl/ @piwolomza.pl @gminalomza.pl #łomżawiadomości #łomżamapa #łomżapogoda #wspolczesnalomza #lomzanaszemiasto #PowiatŁomżyński #starostaŁomżyński łomżyńskie forum samorządowe krs @łomżyńskieforumsamorządowe #łomżyńskieforumsamorządowe #stowarzyszeniełomżyńskieforumsamorządowe @łomżyńskieforum #łomżyńskieforum #forumsamorządowe #wrotapodlasia #wiadomościpodlasia #szkoleniapodlaskie #szkoleniałomża #konkursypodlaskie #szkoleniapodlaskie #bonypodlaskie #podlaskie #podlasie #łomża #lomza #powiatlomza #gminalomza #północnowschodniapolska @lfs #lfs @ŁFS #ŁFS #łomżapodlaskie@lomzapodlaskie #ogłoszeniałomża #ogłoszeniapodlaskie #ogłoszeniabiałystok #prezeslfs #związek #wujtów #prezydentów #starostów #forumłomża #samorządłomża #lfsorgpl #łfrorgpl #lfsorg #starostwołomża #picnetpl @pic.net.pl #ŁomzyńskieForumSamorządoweWładze #ŁomzyńskieForumSamorządoweBony #ForumLomzaPl #ŁomzyńskieForumSamorządoweKRS #ŁFSKRS #PowiatŁomżyński #UEprojekty #ProjektyUnijne #DotacjePodlaskie #ŁomżaNarew #NarewPisa #ProjektyUnijnePodlaskie #DofinansowanieUniaEuropejska #Programydofinansowan #dotacjeunijnepodlaskie #lfsorgpl #szkoleniaunijnedofinansowanie

Łomżyńskie Forum Samorządowe

Szosa Zambrowska 1/27; 18-400 Łomża;

tel.: +48 (086) 216 27 99; 724 551 859;

NIP: 718-214-32-97; REGON: 363594136;

biuro@lfs.org.pl

lfs.org.pl / 2021 - Łomżyńskie Forum Samorządowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 

ŁFS - Projekt skierowany do grupy wiekowej 60 +
30 marca 2021

Kreatywność w późnym wieku

Realizacja projektu rozpocznie się w czerwcu 2021 r.

Projekt skierowany do grupy wiekowej 60 +. Zmiany wiekowe zachodzące w społeczeństwie, różnicowanie ról społecznych i funkcjonowanie samego społeczeństwa wymaga nowego i ciągłego aktywnego reagowania na te zmiany. Zdobywanie nowych umiejętności staje się koniecznością dotycząca nie tylko seniorów ale i ludzi młodych. Łączenie włączenia społecznego i wsparcia ścieżek zdobycia nowych umiejętności seniorów i osób tuż przed emeryturą, jest niezbędne w codziennym życiu.

Celem głównym projektu jest rozwój osobisty osób dorosłych w tym seniorów i nabycie przez nich umiejętności i kompetencji do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Cele szczegółowe projektu:

- tworzenie przestrzeni do kreatywności,

- zwiększenie otwartości na różnorodność,

- promowanie działań międzypokoleniowych i upowszechnianie wiedzy związanej z kreatywnością i innowacyjnością,

- budowanie i rozwijanie dialogu międzypokoleniowego poprzez kulturę,

- przeciwdziałanie stereotypom i wzajemnym uprzedzeniom, pomiędzy młodymi i starszymi,

- tworzenie więzi w grupie wraz z podniesieniem świadomości,

- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych,

- budowaniem poczucia tożsamości z regionem poprzez kulturę,

- edukacja audiowizualna i poznanie nowych technologii.            

Innowacyjność projektu polega na przeszkoleniu osób dorosłych w tym seniorów do roli mentora, doradcy z zakresu szeroko rozumianej kreatywności. Seniorzy posiadają olbrzymie doświadczenie w różnych dziedzinach. Na ich mądrość składa się: intuicyjność, introspekcja, zrozumienie, empatia, cierpliwość, refleksyjność oraz pewien dystans do życia.  Wielu z seniorów wykazuje skłonność do nowych sposobów rozwiązywania problemów nie będąc świadomymi że opracowują, wprowadzają, wdrażają innowacje. Dzięki temu projektowi zamierzamy otworzyć przed nimi nowe perspektywy i nowe możliwości. Ponadto senior - mentor będzie nabywał kompetencje cyfrowe aby nie ograniczała go epidemia COVID ani ograniczenia transportowe lub inne.

Osoby zakwalifikowane do projektu przejdą szkolenia i warsztaty z obszarów tematycznych: Kreatywność w kulturze;  Kreatywne myślenie;  Kreatywne inspiracje;  Kreatywność jako zasoby rozwojowe;  Angażowanie dorosłych w kreatywność;  Komunikacji osób dorosłych; Dzięki temu projektowi zamierzamy otworzyć przed nimi nowe perspektywy i nowe możliwości.

Wychodzimy z założenia, że środowisko do którego kierujemy ofertę edukacyjną, posiada duży potencjał niewykorzystywanych możliwości.

Rezultaty są przeznaczone dla wszystkich podmiotów zainteresowanych wczesnym przygotowaniem obywateli do zbliżającego się „trzeciego wieku” – organizacjom pozarządowym, władzom lokalnym i firmom. Wszystkie efekty działań zostaną bezpłatnie udostępnione.

 

Organizacja wiodąca:  Łomżyńskie Forum Samorządowe

Organizacje partnerskie:

EduPlus - European Centre for Education and Skills Development, Lda - Portugalia

EduPlus – European Centre for Education and Skills Development, Lda, jest portugalską firmą specjalizującą się w realizacji programów szkoleniowych, staży, praktyk zawodowych, paneli naukowych, zajęć językowych i kulturowych, warsztatów metodycznych, organizowanych w ramach różnych struktur i programów unijnych, głównie ramach programu operacyjnego Erasmus+.  EduPlus powstało z potrzeby innowacyjnego podejścia do młodego pracownika, ucznia, nauczyciela, pracodawcy czy słuchacza. Pracownicy firmy pełniąc obowiązki służbowe na poprzednich stanowiskach, brali udział w projektach mobilności uczniów oraz kadry, są autorami projektów strategicznych, odnosili sukcesy w realizacji projektów finansowanych ze środków ERASMUS Plus oraz POWER (Polska). Współpracowali także z bezrobotnymi, działali na ich rzecz realizując projekty miękkie z lokalnymi urzędami zarówno miejskimi, jak i urzędami pracy, wspierając osoby zagrożone wykluczeniem. Doświadczenie w obszarze programów unijnych, programu Erasmus+ czy też programów lokalnych (np. programu Portugal 2020), pracownicy Edu Plus zdobywali zajmując kluczowe stanowiska w poprzednich miejscach pracy.

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży (WSA) - Polska

Uczelnia kształci na kierunkach: rolnictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, budownictwo, pedagogika, pielęgniarstwo, towaroznawstwo. WSA zajmuje najwyższe pozycje w ogólnopolskich rankingach: 3 miejsce w Polsce - Rzeczpospolita i Perspektywy (2004 i 2005) 39 miejsce w Polsce (wśród uczelni państwowych i niepaństwowych). WSA posiada doświadczenie w obszarach związanych z tematyką projektu wynikające ze współpracy sieciowej z uczelniami z kraju (8) i zagranicy (4) i realizowanymi projektami zwianymi z kształceniem dorosłych. WSA organizuje szereg inicjatyw szkoleniowych i badawczych dotyczących odpowiedzialności za edukację, zarządzania zasobami ludzkimi, mieszanych systemów szkoleniowych dla branży budowlanej. WSA wdraża system dualny kształcenia zawodowego na poziomie technikum i szkoły wyższej we współpracy z FAV Service. Uczelnia wniesie wkład w projekt w dziedzinach zarządzania projektem i partnerstwem, wypracowania nowych narzędzi badawczych i wartości intelektualnych. Wyższa Szkoła Agrobiznesu prowadzi spotkania dla osób dorosłych w tym dla seniorów (Uniwersytet Trzeciego Wieku). UTW prowadzi zajęcia warsztatowe miedzy innymi z psychologii oraz trening umysłu.

FAV Service gGmbH - Niemcy

FAV Service gGmbH jest organizacją non profit zrzeszającą ponad 600 przedsiębiorców z terenu Turyngii. Jej celem jest zapewnienie wykwalifikowanych pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem jej członków poprzez organizację staży zawodowych, szkolenia zawodowe, orientację zawodową w szkołach podstawowych i realizację projektów ukierunkowanych na wybór i kształcenie zawodowe dla potrzeb Turyngii. FAV promuje i organizuje szkolenia zawodowe i ustawiczne szkolenia zawodowe. FAV wspiera tworzenie nowych wykwalifikowanych miejsc szkoleniowych dla młodych ludzi. Ważnym obszarem działalności FAV jest doskonalenie i wzrost jakości szkoleń. FAV współpracuje z instytucjami publicznymi i innymi organizacjami skupiającymi przedsiębiorców z terenu Turyngii oraz instytucjami zagranicznymi takimi jak szkoły zawodowe, instytucja rynku pracy itd. FAV rozpoczął i realizuje projekty związane z orientacją zawodową na zlecenie Federalnej Agencji Zatrudnienia, wzmacniające kształcenie zawodowe, wspierające rozwój językowy, zawodowy i osobisty młodych ludzi w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, wspierające dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. FAV oprócz podstawowych zadań uczestniczy w realizacji szeregu projektów, których celem jest wspieranie jakości szkolenia i doskonalenia zawodowego i orientacja zawodowa.