Brak potwierdzenia noclegu może skutkować brakiem możliwości zakwaterowania ze względu na ograniczoną ilość miejsc.

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Łomżyńskie Forum Samorządowe informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe, 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lfs.org.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. wyrażonej zgody, w celach realizacji konferencji III Międzynarodowym Forum Nauka - Gospodarka - Rozwój: Rozwój innowacyjnej nauki finansowanego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Doskonała Nauka z Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniach 9-10 września 2021r w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19.; dokumentacji oraz promocji w konferencji; promocji kolejnych konferencji i spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe w Łomży; ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również w celach statystycznych i sprawozdawczych
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym konferencja się zakończyła, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;
8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
9. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konferencji.

 

GDPR information clause

Pursuant to Art. 13 sec. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection), the Łomża Self-Government Forum informs that:
1. The administrator of your personal data is Local-government Forum in Łomża, 18-400 Łomża, Szosa Zambrowska 1/27
2. The administrator has appointed a Data Protection Officer, whom you can contact via e-mail: iod@lfs.org.pl;
3. The administrator will process your personal data pursuant to art. 6 sec. 1 letter a) of the GDPR, i.e. the consent granted, for the purposes of the conference of the 3rd International Science - Economy - Development Forum: Development of innovative science financed under the Social Responsibility of Science program - Excellent Science from the Ministry of Education and Science on September 9-10, 2021 in University of Agribusiness in Łomża, ul. Studencka 19; documentation and promotion of the above-mentioned conference; promotion of subsequent conferences and meetings organized by the Łomża Self-Government Forum Association in Łomża; establishing, investigating and defending against claims, as well as for statistical and reporting purposes
4.Personal data may be made available to other authorized entities, on the basis of legal provisions, as well as to entities with which the administrator has concluded a contract in connection with the provision of services to the administrator (e.g. a law firm, software provider, external auditor, contractor providing the service in the field of personal data protection);
5. The administrator does not intend to transfer your personal data to a third country or an international organization.
6. You have the right to obtain a copy of your personal data at the administrator's seat
7. Your personal data will be processed for a period of 5 years from the end of the year in which the conference ended, unless a longer processing period is necessary, eg due to pursuing claims;
8. The administrator does not make decisions in an automated manner based on your personal data.
9. You have the following rights: the right to access and rectify personal data, the right to request the deletion or limitation of the processing of personal data, the right to withdraw consent to their processing at any time without affecting the lawfulness of the processing based on consent expressed before its withdrawal, the right to lodge a complaint with the supervisory body:
10. Providing personal data is voluntary, but necessary to participate in the conference.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie działu w

IV Międzynarodowym Forum Nauka - Gospodarka - Rozwój: Efektywna współpraca: nauka, technologia, rolnictwo 2021-2027

 18-19 listopada 2021 SALA KONFERENCYJNA Kina Hetman ul. Jordyka 1  w Tykocinie

poprzez wypełnienie formularza, który zostanie przesłany na adres mailowy biuro@lfs.org.pl.

Liczba uczestników Konferencji jest ograniczona.

 

Potwierdzam udział w:

IV Międzynarodowym Forum Nauka - Gospodarka - Rozwój: Efektywna współpraca: nauka, technologia, rolnictwo 2021-2027

w Tykocinie w dniach 18-19 listopada 2021, SALA KONFERENCYJNA Kina Hetman ul. Jordyka 1 w Tykocinie

 

For organisational reasons, please confirm your department at IV International Forum Science - Economy - Development: Effective cooperation: science, technology, agriculture 2021-2027. On 18-19 November 2021 CONFERENCE ROOM of Hetman Cinema 1 Jordyka Street in Tykocin by completing the form, which will be sent to the e-mail address biuro@lfs.org.pl.

The number of participants in the Conference is limited.

 

I confirm participation in:

IV International Forum Science - Economy - Development: Effective cooperation: science, technology, agriculture 2021-2027 in Tykocin on 18-19 November 2021 CONFERENCE ROOM Cinema Hetman 1 Jordyka Street Tykocin

Imię i Nazwisko / Full name:
Instytucja / Institution:
Adres / Address:
Telefon kontaktowy / Telephon:
(Numer telefonu może zostać wykorzystany wyłącznie w celu kontaktu w związku z uczestnictwem w Konferencji)
(The telephone number may be used only for contact in connection with participation in the Conference)
Email:
(Adres e-mail posłuży w celach kontaktu w sprawach związanych z Konferencją)
(The e-mail address will be used for contact in matters related to the Conference)
17/18.XI.2021 Rezerwacja noclegów / Booking accomodation
18/19.XI.2021 Rezerwacja noclegów / Booking accomodation
Dostępność / Availability:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

@lfs.org.pl @lfs.org @org.pl #lfs.org.pl #lfs.org #org.pl łomżyńskie forum samorządowe bony szkoleniowe #bonyszkoleniowe #łomżabonyszkoleniowe @lomza.pl/ @mylomza.pl/ @4lomza.pl/ @xlomza.pl/ #gminalomza.pl #org #organizacja #pozarzadowa #organizacjapozarzadowa @powiatlomzynski.pl/ @piwolomza.pl @gminalomza.pl #łomżawiadomości #łomżamapa #łomżapogoda #wspolczesnalomza #lomzanaszemiasto #PowiatŁomżyński #starostaŁomżyński łomżyńskie forum samorządowe krs @łomżyńskieforumsamorządowe #łomżyńskieforumsamorządowe #stowarzyszeniełomżyńskieforumsamorządowe @łomżyńskieforum #łomżyńskieforum #forumsamorządowe #wrotapodlasia #wiadomościpodlasia #szkoleniapodlaskie #szkoleniałomża #konkursypodlaskie #szkoleniapodlaskie #bonypodlaskie #podlaskie #podlasie #łomża #lomza #powiatlomza #gminalomza #północnowschodniapolska @lfs #lfs @ŁFS #ŁFS #łomżapodlaskie@lomzapodlaskie #ogłoszeniałomża #ogłoszeniapodlaskie #ogłoszeniabiałystok #prezeslfs #związek #wujtów #prezydentów #starostów #forumłomża #samorządłomża #lfsorgpl #łfrorgpl #lfsorg #starostwołomża #picnetpl @pic.net.pl #ŁomzyńskieForumSamorządoweWładze #ŁomzyńskieForumSamorządoweBony #ForumLomzaPl #ŁomzyńskieForumSamorządoweKRS #ŁFSKRS #PowiatŁomżyński #UEprojekty #ProjektyUnijne #DotacjePodlaskie #ŁomżaNarew #NarewPisa #ProjektyUnijnePodlaskie #DofinansowanieUniaEuropejska #Programydofinansowan #dotacjeunijnepodlaskie #lfsorgpl #szkoleniaunijnedofinansowanie

Łomżyńskie Forum Samorządowe

Szosa Zambrowska 1/27; 18-400 Łomża;

tel.: +48 (086) 216 27 99; 724 551 859;

NIP: 718-214-32-97; REGON: 363594136;

biuro@lfs.org.pl

lfs.org.pl / 2021 - Łomżyńskie Forum Samorządowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.