@lfs.org.pl @lfs.org @org.pl #lfs.org.pl #lfs.org #org.pl łomżyńskie forum samorządowe bony szkoleniowe #bonyszkoleniowe #łomżabonyszkoleniowe @lomza.pl/ @mylomza.pl/ @4lomza.pl/ @xlomza.pl/ #gminalomza.pl #org #organizacja #pozarzadowa #organizacjapozarzadowa @powiatlomzynski.pl/ @piwolomza.pl @gminalomza.pl #łomżawiadomości #łomżamapa #łomżapogoda #wspolczesnalomza #lomzanaszemiasto #PowiatŁomżyński #starostaŁomżyński łomżyńskie forum samorządowe krs @łomżyńskieforumsamorządowe #łomżyńskieforumsamorządowe #stowarzyszeniełomżyńskieforumsamorządowe @łomżyńskieforum #łomżyńskieforum #forumsamorządowe #wrotapodlasia #wiadomościpodlasia #szkoleniapodlaskie #szkoleniałomża #konkursypodlaskie #szkoleniapodlaskie #bonypodlaskie #podlaskie #podlasie #łomża #lomza #powiatlomza #gminalomza #północnowschodniapolska @lfs #lfs @ŁFS #ŁFS #łomżapodlaskie@lomzapodlaskie #ogłoszeniałomża #ogłoszeniapodlaskie #ogłoszeniabiałystok #prezeslfs #związek #wujtów #prezydentów #starostów #forumłomża #samorządłomża #lfsorgpl #łfrorgpl #lfsorg #starostwołomża #picnetpl @pic.net.pl #ŁomzyńskieForumSamorządoweWładze #ŁomzyńskieForumSamorządoweBony #ForumLomzaPl #ŁomzyńskieForumSamorządoweKRS #ŁFSKRS #PowiatŁomżyński #UEprojekty #ProjektyUnijne #DotacjePodlaskie #ŁomżaNarew #NarewPisa #ProjektyUnijnePodlaskie #DofinansowanieUniaEuropejska #Programydofinansowan #dotacjeunijnepodlaskie #lfsorgpl #szkoleniaunijnedofinansowanie

Łomżyńskie Forum Samorządowe

Szosa Zambrowska 1/27; 18-400 Łomża;

tel.: +48 (086) 216 27 99; 724 551 859;

NIP: 718-214-32-97; REGON: 363594136;

biuro@lfs.org.pl

lfs.org.pl / 2021 - Łomżyńskie Forum Samorządowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 

ŁFS - Zarząd Łomżyńskiego Forum Samorządowego informuje, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+
15 stycznia 2020

Erasmus+  - dofinansowane projekty ŁFS.

Zarząd Łomżyńskiego Forum Samorządowego informuje, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w ramach akcji 2 „Partnerstwa strategiczne na rzecz kreatywności” do sektora Edukacja dorosłych przyznała dofinansowanie projektom:

– Re+vita – Rewitalizacja przez Kulturę. Dofinansowanie projektu wynosi 162 374,00 euro.

– Kreatywność w późnym wieku – Seniotywność. Dofinansowanie wynosi 86 218,00 euro

Projekt : Re+vita – Rewitalizacja przez Kulturę.

Organizacjami partnerskimi projektu Re+vita – Rewitalizacja przez Kulturę są: Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”- Polska; Comité Central des Ecoles des Polonais de Belgique – Belgia; Dom Polski w Getafe – Hiszpania.

Celem projektu „Re+vita – Rewitalizacja przez Kulturę” jest aktywizacja mieszkańców woj. podlaskiego i lubelskiego. Działania projektu dotyczą przywracania lub nadawania obszarom wiejskim nowych funkcji, animowanie życia społecznego i kulturalnego – poprzez kreatywną kulturę, współpracę, komunikację, kreatywność. Celem szczegółowym jest wspieranie lokalnego rozwoju społecznego, edukacji poprzez dziedzictwo kulturowe, kulturę, gospodarkę, środowisko oraz bezpieczeństwo w tym zdrowotne.

Uczestnikami projektu będą (190 osób z województwa lubelskiego i podlaskiego) przedstawiciele: Centrów Kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, stowarzyszeń lokalnych, instytucji lokalnych, regionalnych reprezentanci samorządów gminnych i dwóch partnerów krajowych i dwóch zagranicznych (Hiszpania, Belgia) gwarantujących szerokie zaprezentowanie rozwiązań funkcjonujących w kraju partnerskim, (kultura vesus rewitalizacja), sprawdzonych na terenie UE.

Rezultatem projektu będzie między innymi:

– wypracowany i przetestowany model wsparcia, w tym kulturalno-edukacyjnego – uczenie się przez doświadczenie i udział – produkt finalny projektu;

– transfer wiedzy i doświadczenia od partnerów (w zakresie nowego instrumentu wsparcia kultury i rewitalizacji);

– podniesienie efektywności instytucjonalnej podmiotów zaangażowanych w rozwój – nowy komplementarny instrument wsparcia mieszkańców (narzędzie oparte na wspólnie wypracowanym standardzie i procedurze działania -produkt);

– zaktywizowanie lokalnych liderów, organizacji pozarządowych funkcjonujących w środowisku;

– minimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym młodzieży;

– wypracowanie i wypromowanie dobrych praktyk w zakresie podejmowanych inicjatyw rewitalizacyjnych o znaczeniu lokalnym;

– wypracowanie modelu działań środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych instytucji i organizacji oraz mieszkańców;

 

Projekt Kreatywność w późnym wieku – Seniotywność

Organizacjami partnerskimi projektu są: EduPlus – European Centre for Education and Skills Development, Lda – Portugalia; Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży – Polska; FAV Service gGmbH – Niemcy;

Projekt Kreatywność w późnym wieku – Seniotywność skierowany do osób 60 +. Celem głównym jest rozwój osobisty osób dorosłych w tym seniorów i nabycie przez nich umiejętności i kompetencji do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Cele szczegółowe projektu:

– tworzenie przestrzeni do kreatywności,

– zwiększenie otwartości na różnorodność,

– promowanie działań międzypokoleniowych i upowszechnianie wiedzy związanej z kreatywnością i innowacyjnością,

– budowanie i rozwijanie dialogu międzypokoleniowego poprzez kulturę,

– przeciwdziałanie stereotypom i wzajemnym uprzedzeniom, pomiędzy młodymi i starszymi,

Działania projektu przeszkolenia osób dorosłych w tym seniorów do roli mentora, doradcy z zakresu szeroko rozumianej kreatywności. Osoby zakwalifikowane do projektu przejdą szkolenia i warsztaty z następujących obszarów tematycznych:

  • Kreatywność w kulturze;
  • Kreatywne myślenie;
  • Kreatywne inspiracje;
  • Kreatywność jako zasoby rozwojowe;
  • Angażowanie dorosłych w kreatywność;
  • Komunikacji osób dorosłych;

Efektem projektu będzie:

– zwiększenie poczucia własnej wartości,

– uruchomienie mechanizmów dostosowawczych – ułatwieniem dostosowywania się do zmian, radzenia sobie z wyzwaniami codziennego życia,

– rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami zajmującymi się edukacją osób dorosłych,

– przygotowanie mentorów – seniorów do przekazania zdobytej wiedzy w swoich organizacjach,

– realizacja działań z zakresu edukacji międzykulturowej i międzypokoleniowej oraz uczenia się przez całe życie,

– podnoszenie świadomości europejskiej i promowanie demokracji,

– wspieranie włączenia społecznego oraz równości szans bez względu na wiek i stan zdrowia, dzięki kontaktom osób starszych i niepełnosprawnych.

Rezultaty są przeznaczone dla wszystkich podmiotów zainteresowanych wczesnym przygotowaniem obywateli do zbliżającego się „trzeciego wieku” – organizacjom pozarządowym, władzom lokalnym i firmom. Wszystkie efekty działań zostaną bezpłatnie udostępnione.